Všeobecné obchodné podmienky SIMRACE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ims development s.r.o., so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina, IČO: 48 319 376, ktorá prevádzkuje simulátor SIMRACE (ďalej len “SIMRACE”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi SIMRACE ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.simrace.sk.

DEFINÍCIA POJMOV
Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.
Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s SIMRACE kúpnu zmluvu ohľadom tovaru obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju SIMRACE. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (v prípade darčekových poukazov). Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
Tovar. Tovarom sa rozumie jednorazový vstup do SIMRACE, permanentka alebo darčekový poukaz SIMRACE.

OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej SIMRACE dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany SIMRACE.
Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná SIMRACE. Objednávku možno uskutočniť najmä e-mailom alebo vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.simrace.sk a jeho odoslaním cez internetový obchod.
Objednávka obsahuje tiež:
vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu SIMRACE kedykoľvek na požiadanie preukázať.
vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
Objednávka zaniká:
odmietnutím objednávky zo strany SIMRACE,
márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie SIMRACE adresované kupujúcemu, v ktorom SIMRACE potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti SIMRACE neznamenajú potvrdenie objednávky.
Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Internetový obchod SIMRACE je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok SIMRACE dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania (v prípade kúpy vstupu do simulátora SIMRACE e-mailom) a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné, ak je účtované.
Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a SIMRACE. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je SIMRACE povinný prijať.

KÚPNA CENA TOVARU
Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnom cenníku zverejnenom na stránke SIMRACE, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky. SIMRACE si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. SIMRACE v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo stranu kupujúceho, kúpna zmluva zaniká.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu SIMRACE do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu SIMRACE a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
prevodom na účet SIMRACE
platobnou bránou cez portál SIMRACE
v hotovosti alebo kartou – pri osobnej návšteve SIMRACE
Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet SIMRACE uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte alebo priamo SIMRACE. Pri platbe na účet SIMRACE sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.

ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
Objednávka kupujúceho bude vybavená do 48 hod. počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby, zaslaním na stanovenú e-mailovú adresu kupujúceho alebo odovzdaním pri osobnom odbere. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si zásielky kupujúcim.
Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet SIMRACE začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti SIMRACE za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

MIESTO DODANIA
Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a SIMRACE ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil. Dodanie môže byť aj elektronické, ak sa na tom strany dohodli, a to zaslaním darčekového poukazu alebo potvrdenia o kúpe vstupenky e-mailom.
Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v sídle SIMRACE v čase od pondelka do piatku od 16:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 14:00 hod. do 22:00 hod. Pri osobnom odbere SIMRACE neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru uplatnené po osobnom odbere.

SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
Pokiaľ si kupujúci zvolí iné ako elektronické doručenie, objednané produkty mu môžu byť dodané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskej služby, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho.

DODANIE TOVARU
Záväzok SIMRACE dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania alebo do stanovenej elektronickej schránky. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad.
Záväzok SIMRACE dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod SIMRACE bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane SIMRACE. To platí aj pri elektronickom doručovaní.
V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti SIMRACE späť (aj v prípade neplatnej e-mailovej adresy), je internetový obchod SIMRACE oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu súvisiacu s neúspešným dodaním tovaru.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a je zverejnený na stránkach SIMRACE.
Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi SIMRACE a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu odoslaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, SIMRACE vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uvedenej lehote nie je možné tovar vrátiť.
Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.
V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali aj v listinnej podobe poštou na adresu SIMRACE – ims development, s.r.o., Obežná 5A/8358, 010 08 Žilina.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané SIMRACE najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod SIMRACE povinný:
prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: SIMRACE, s.r.o., Obežná 5A/8358, 010 08 Žilina. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.
vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
SIMRACE si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru SIMRACE, resp. stornovania tovaru, ktorý bol zaslaný elektronicky. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, SIMRACE vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka SIMRACE  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti SIMRACE kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti SIMRACE. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu (alebo e-mailom) najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru SIMRACE znáša kupujúci.
Internetový obchod SIMRACE je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
ak pri platbe na účet SIMRACE kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti SIMRACE,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti SIMRACE, ktoré možno od nej požadovať, nie je internetový obchod SIMRACE schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach SIMRACE inak ho zaobstarať,
ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť SIMRACE tovar nakupuje.
Odstúpenie SIMRACE od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti SIMRACE kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
Odstúpenie SIMRACE od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti SIMRACE na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod SIMRACE oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
SIMRACE spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
SIMRACE spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom internetového obchodu, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií SIMRACE.
SIMRACE spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s kupujúcim a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne SIMRACE za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.
Kupujúci pri odoslaní objednávky „začiarknutím“ políčka vyjadruje SIMRACE svoj výslovný a jednoznačný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií poštou na adresu bydliska kupujúceho, formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho. Kupujúci udeľuje SIMRACE súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia  (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu SIMRACE info@simrace.sk. SIMRACE po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.
SIMRACE vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť SIMRACE, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:
Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu SIMRACE info@simrace.sk.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od SIMRACE vyžadovať
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
presné informácie o zdroji, z ktorého SIMRACE získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak SIMRACE spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u SIMRACE namietať voči
spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u SIMRACE kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 27 zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť SIMRACE je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u SIMRACE kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu SIMRACE, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať SIMRACE o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť SIMRACE je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia SIMRACE informuje kupujúceho. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov SIMRACE vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak SIMRACE na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
Kupujúci  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2018.
Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.simrace.sk.
Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Reklamačný poriadok SIMRACE

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť ims development s.r.o., ako prevádzkovateľ simulátora SIMRACE (ďalej len „SIMRACE“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ŠKÔD
Počas celej doby používania SIMRACE je nevyhnutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania simulátora a pokynom uvedeným v Prevádzkovom poriadku SIMRACE. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce zdravotný stav zákazníka, nakoľko simulátor používa na vlastné riziko a zodpovednosť.
Vírusové alebo iné ochorenie zákazníka, jeho zlý zdravotný alebo psychický stav ovplyvňujú jeho reakciu na simuláciu, o čom je zákazník vopred zamestnancom SIMRACE poučený.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
SIMRACE zodpovedá za vady, ktoré má poskytnutá služba pri jej prevzatí zákazníkom, pričom vadu poskytnutej služby možno reklamovať len bezprostredne po poskytnutí služby simulátora SIMRACE, t. j. najneskôr do 24 hodím od poskytnutia služby. Po uplynutí uvedenej lehoty Práva zo zodpovednosti za vady služby zaniknú.
Záruka nemôže byť uznaná, najmä ak:
bola vada spôsobená neodborným a nesprávnym používaním simulátora alebo jeho používaním v rozpore s jeho účelom,
bola vada spôsobená v dôsledku neuposlúchnutia pokynov zamestnanca,
pri uplatňovaní reklamácie nebol predložený platný originál dokladu o poskytnutí služby simulátora.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE
Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objavila, najneskôr v lehote podľa čl. III ods. 1 tohto poriadku.
Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak ju zákazník adresoval písomne (aj e-mailom) prevádzkovateľovi SIMRACE alebo priamo zamestnancovi v prevádzke SIMRACE, ktorý o nej spísal protokol.
SIMRACE je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE
Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota dlhšia, avšak len za predpokladu, že s tým zákazník písomne súhlasil.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania opätovným poskytnutím služby v rovnakej hodnote, vrátením ceny za službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
SIMRACE je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
Zákazník má právo na opätovné poskytnutie bezvadnej služby alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
Ak SIMRACE reklamáciu nevybaví do 30 dní, zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
Ak ide o vadu, ktorá však nebránila riadnemu užívaniu služby, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny služby.
Ak má zákazník právo na opätovné poskytnutie služby alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na zákazníkovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým SIMRACE vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že SIMRACE. porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na SIMRACE so žiadosťou o nápravu. Ak SIMRACE na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s SIMRACE je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Kontakt

+421 905 717 345
info@simrace.sk
Obežná 5
areál golfového simulátora
010 01 Žilina

Adresa

ims development s.r.o

Pavla Mudroňa 1191/5

010 01 Žilina

IČO 48319376

Sledujte nás

GDPR
Obchodné podmienky
race-sim-driver2